Century Hardware 42429 Saxon Wrought Iron Birdcage Cabinet Knob

3-1/2 Inch Diameter Wrought Iron Birdcage Cabinet Knob from the Saxon Collection