Century Hardware 42428 Saxon Wrought Iron Birdcage Cabinet Knob

2-3/4 Inch Diameter Wrought Iron Birdcage Cabinet Knob from the Saxon Collection